Well Head (Large Normandy)
Well Head (Large Normandy)
Stone well head
£995.00 inc VAT
Well Head (Small Normandy)
Well Head (Small Normandy)
Hand carved stone well head Diameter 920mm Height 540mm Internal diameter 590mm
£695.00 inc VAT

Medieval Style Well Head
Medieval Style Well Head
New solid natural stone well head in a Medieval design Diameter 1210mm Height (including hanger) 2320mm Height (excluding hanger) 920mm
£2,450.00 inc VAT